วท.อุบลฯ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานคลาวด์แพลตฟอร์มในการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน ฯลฯ รุ่นที่ ๒

วท.อุบลฯ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานคลาวด์แพลตฟอร์มในการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน ฯลฯ รุ่นที่ ๒

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางศิรินณา ดอนชัยหัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง นำนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานคลาวด์แพลตฟอร์มในการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน เพื่อขับเคลื่อนศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นการอบรมรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ดำเนินการจัดโครงการโดย หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก บริษัทถังอินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ เทคโนโลยี ประเทศไทย และบริษัทครีเอทีฟ เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ทั้งนี้เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดการเรียนรู้ภาษาจีนผ่านคลาวด์แพลตฟอร์ม และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ให้นักเรียน นักศึกษา มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคตต่อไป