การประชุมกับคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

การประชุมกับคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม๒๕๖๕ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี/ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ (วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี) เข้าร่วมการประชุมกับคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ โดยมี นางปัทมาวลัย รัตนพล ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ๖ อาคารราชพฤกษ์ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้มีผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ทั้ง ๑๕ แห่ง และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ซึ่งการประชุม ฯ ครั้งนี้ มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ทั้ง ๑๕ แห่ง เพื่อสร้างความก้าวหน้าในการดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน รองรับกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และเพิ่มจำนวนผู้เรียนและตอบโจทย์ให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาประเทศ