โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานคลาวด์แพลตฟอร์มในการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน เพื่อขับเคลื่อนศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา รุ่นที่ ๑

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานคลาวด์แพลตฟอร์มในการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน เพื่อขับเคลื่อนศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา รุ่นที่ ๑

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๖เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานคลาวด์แพลตฟอร์มในการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน เพื่อขับเคลื่อนศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซึ่งดำเนินการจัดโครงการโดย หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ในการนี้มี นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก บริษัทถังอินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ เทคโนโลยี ประเทศไทย และบริษัทครีเอทีฟ เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด โดยมี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง นำนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดการเรียนรู้ภาษาจีนผ่านคลาวด์แพลตฟอร์ม และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน ให้นักเรียน นักศึกษา มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคตต่อไป