ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุวิชามั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอน ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีนายคารมย์ แก้วกันยา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และหัวหน้าแผนกวิชาทุกท่าน เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้เพื่อพิจารณากลั่นกรองความถูกต้อง เหมาะสมพร้อมทั้งตรวจสอบจำนวนชั่วโมง และหน่วยกิตให้ถูกต้อง เป็นไปตามแผนการเรียนของภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ต่อไป