วท.อุบลฯ จัดประชุมสรุปผลการตรวจสอบการเงินและการปฏิบัติตามกฎหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับวินัยฯ

วท.อุบลฯ จัดประชุมสรุปผลการตรวจสอบการเงินและการปฏิบัติตามกฎหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับวินัยฯ

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการตรวจสอบการเงินและการปฏิบัติตามกฎหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ ๗ ณ ห้องประชุมบัวฟ้า วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายธีรเดช ทิมา หัวหน้างานพัสดุ พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผนการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบว่าการใช้จ่ายเงินหรือการใช้ประโยชน์นั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ต่อไป