การนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

การนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้มอบหมายให้ นายสุนทร ดอนชัย ว่าที่ ร.ต.กรีฑาวุฒิ ทนงจิตร และนายสถิระ กาญจันดา ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ดำเนินการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ณ บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยีจำกัด กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อนิเทศติดตาม และประเมินผลระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของผู้เรียน การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกับครูฝึกในสถานประกอบการ