เหล่ากาชากจังหวัดอุบลราชธานีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เหล่ากาชากจังหวัดอุบลราชธานีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยนายณัฐวัฒน์ ฤทธิมนตรี หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาของเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ซึ่งในปีนี้วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้รับทุนการศึกษาจำนวน ๒ ทุน ได้แก่ นายกิตตินันท์ ปัญญะพิมพ์ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๑ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต และนายพงศกร แสนทวีสุข นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง รวมเป็นเงิน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาดังกล่าว โดยมีคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ตลอดจนเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อไป