การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ (Online)

การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ (Online)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ (Online)เนื่องจากเหตุพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)