วท.อุบลฯ รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วท.อุบลฯ รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และนายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าติดตามการดำเนินงานรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ อาคารหอประชุมโดมน้อย ซึ่งในวันนี้ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้กำหนดให้เป็นการมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) โดยภายในงานได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษาใหม่ พร้อมการรับชุดนักเรียนนักศึกษา และชุดฝึกงานด้วย