การประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกรายการหนังสือเรียน

การประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกรายการหนังสือเรียน

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกรายการหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องสืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ต ชั้น ๑ อาคารศูนย์วิทยบริการ โดยมี นายฐิติพันธ์ พิมพ์ชาย หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด นายคารมย์ แก้วกันยา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน หัวหน้าแผนกวิชา คณะครูที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้สถานศึกษาดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการต่อไป