ประกาศให้นักเรียนนักศึกษา ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ นำใบระเบียนผลการเรียนส่งได้ที่งานแนะแนวฯ

ประกาศให้นักเรียนนักศึกษา ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ นำใบระเบียนผลการเรียนส่งได้ที่งานแนะแนวฯ

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เรื่อง ให้นักเรียนนักศึกษา ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้
นำใบระเบียนผลการเรียน ส่งได้ที่งานแนะแนวฯ
ตั้งแต่วันที่ 6 – 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00-16.30 น.