ประชุมคณะกรรมการจัดการโรงอาหาร

ประชุมคณะกรรมการจัดการโรงอาหาร

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการโรงอาหาร เพื่อแนะนำแนวทางการจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในการนี้มี นางสุภัดสา ศิริชนะ หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา และคณะกรรมการบริหารจัดการโรงอาหารเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย