การตรวจสอบเพื่อพิจารณาออกใบรับรอง สถาบันฝึกอบรมด้านนายช่างภาคพื้นดิน

การตรวจสอบเพื่อพิจารณาออกใบรับรอง สถาบันฝึกอบรมด้านนายช่างภาคพื้นดิน

วันที่ ๑๕ ธันวาคม๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายอภิสิทธิ์ พรมดอน หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน นางทิพวรรณ สายพิณ หัวหน้างานประกันฯ คณะครูแผนกวิชาช่างอากาศยาน คณะครูหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ คณะครู บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาช่างอากาศยาน เข้ารับการตรวจสอบเพื่อพิจารณาออกใบรับรองสถาบันฝึกอบรมด้านนายช่างภาคพื้นดิน ด้วยวิธีการตรวจสอบทางไกล (Remote Audit) ในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ และจะดำเนินการตรวจสถานที่จริง การตรวจการปฏิบัติการ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อีกครั้งหนึ่งหลังประเมินแล้วเห็นว่าสถานการณ์ที่มีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาช่างอากาศยานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ต่อไป