การประชุมเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

การประชุมเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วย นายอัครเดช หอมทรัพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ งานปกครอง เข้าร่วมการประชุมเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวโรกาสทรงเสด็จไปติดตามผลการดำเนินโครงการ TO NUMBER ONE และเยี่ยมสมาชิก ณ ห้องประชุมกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป
#เรียนดีมีความสุข
#วทอุบลฯ_ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ
#PRวทอุบลฯ