การประชุมติดตามการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

การประชุมติดตามการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายชวินทร์ พลหาญ หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นายเอกพร วรรณประภา หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ พร้อมด้วยคณะครู แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ให้การต้อนรับนายนัธภณัฏฐ์ สุจริตจิตร และนายบุญเสริม เสนาวงษ์ นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ สำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ในโอกาสที่มาประชุมติดตามการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ทั้งนี้เพื่อติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล และสาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม ต่อไป