การประชุมพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกรายการหนังสือเรียน

การประชุมพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกรายการหนังสือเรียน

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกรายการหนังสือเรียนที่หัวหน้าแผนกวิชาร่วมกับครูผู้สอนเสนอมา ณ ห้องสืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ต ชั้น ๑ อาคารศูนย์วิทยบริการ โดยมี นายฐิติพันธ์ พิมพ์ชาย หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด ชี้แจงรายละเอียดเรื่อง การดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบราชการ ภายใต้โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้มีหัวหน้าแผนกวิชา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง