กิจกรรมอบรมโครงการสร้างความรู้ภัยอันตรายและกลยุทธ์ธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าแก่เด็กและเยาวชนเพื่อสร้างกระแสรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๖๖

กิจกรรมอบรมโครงการสร้างความรู้ภัยอันตรายและกลยุทธ์ธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าแก่เด็กและเยาวชนเพื่อสร้างกระแสรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วย นายศักสิทธิ์ จันทะแสง ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และคณะครูที่เกี่ยวข้อง นำนักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมอบรมโครงการสร้างความรู้ภัยอันตรายและกลยุทธ์ธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าแก่เด็กและเยาวชนเพื่อสร้างกระแสรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายประชา กิจตรงศิริ ประธานกรรมการที่ปรึกษาเครือข่ายส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน (คสย.) เป็นประธานในพิธีเปิด นอกจากนี้ นายนิรันดร์ สมมุติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี ได้กล่าวพบปะกับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการดำเนินการกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจถึงภัยอันตรายบุหรี่ไฟฟ้าและกลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่ไฟฟ้าต่อไป