นิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

นิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

(ข่าว ปชส.วท.อบ. วันนี้) วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ครู อาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับคณะนิเทศ
ติดตามการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เพื่อติดตามดูแล ให้คำแนะนำ แก่ครู อาจารย์
และนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนนิเทศติดตามการบริหารจัดการหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันฯ กับวิทยาลัยฯ ในสังกัด อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุน ให้ครู อาจารย์ได้ใช้ความรู้
ความสามารถในด้านการจัดเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพ โดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ได้กล่าว ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอน และ นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยสถาบันอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ให้เกียรติกล่าวเปิดการนิเทศ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี