สอจ.อุบลฯ จัดประชุมสำนักงานอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

สอจ.อุบลฯ จัดประชุมสำนักงานอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีนางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางณชิตา เถาว์โท หัวหน้าสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี คณะผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ต่อไป