พิจารณาการจัดทำคำของบลงทุน

พิจารณาการจัดทำคำของบลงทุน

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๓ พฤศจิกายน๒๕๖๔ เวลา๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อพิจารณาการจัดทำคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการนี้มีรองผู้อำนวยการทั้ง ๔ ฝ่าย นางอรทัย ซาเสน หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง ณ ห้องประชุมบัวฟ้า วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซึ่งการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย