รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา2564
ให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ตามความเหมาะสมของรายวิชานั้น ๆ ทั้งรูปแบบ Onsite และรูปแบบ Online
ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป