การตรวจรับครุภัณฑ์ชุดฝึกวัสดุช่างอากาศยาน จำนวน ๑ ชุด

การตรวจรับครุภัณฑ์ชุดฝึกวัสดุช่างอากาศยาน จำนวน ๑ ชุด

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ชุดฝึกวัสดุช่างอากาศยาน จำนวน ๑ ชุด
พร้อมด้วย นายอนุพันธ์ จารุพงษ์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน นายฐิติพันธ์ พิมพ์ชาย หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด ครูแผนกวิชาช่างอากาศยาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของครุภัณฑ์ดังกล่าว ณ อาคารเก็บอากาศยานพร้อมห้องปฏิบัติการอากาศยาน (Aircraft storage building aerospace laboratory)
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี