ปลัดอำเภอเมืองอุบลราชธานี เข้าตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมป์ ประจำปี ๒๕๖๖

ปลัดอำเภอเมืองอุบลราชธานี เข้าตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมป์ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา กล่าวต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๖ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวเมตตา พงษ์ขยัน ปลัดอำเภอเมืองอุบลราชธานีและคณะ เข้าตรวจเยี่ยม นายณัฏกิตติ์ แก่นการ นักศึกษาทุน ระดับชั้น ปวช.๑ แผนกวิชาโยธา โดยมี นางสาวพิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการของมูลนิธิร่วมจิตติ์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป