กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ และขยายเครือข่าย TO BE NUMBER ONE

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ และขยายเครือข่าย TO BE NUMBER ONE

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรีพิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ให้เกียรตินำตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำและขยายเครือข่าย TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี ผศ.ดร.ประสิทธิ์ กุลบุญญา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง