วท.อุบลฯ พิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษาสร้างฝัน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วท.อุบลฯ พิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษาสร้างฝัน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์อธิชาจันทร์สุตะ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๑ และ ปวส.๑ ที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความขยันและกระตือรือร้นในการเรียน มีผลการเรียนตั้งแต่ ๒.๒๐ ขึ้นไป เพื่อรับทุนการศึกษาสร้างฝัน (Create You Future Foundation) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบัวแสด ซึ่งมูลนิธิทุนการศึกษาสร้างฝัน (Create You Future Foundation) มีความประสงค์จะมอบให้ประมาณ ๑๐-๑๐๐ ทุนต่อสถาบัน และประมาณ ๑-๓ สถาบันต่อท้องถิ่น โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสถานศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวอีกด้วย