ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ (ปวช.๑) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๑ (ปวส.๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยการจัดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียน การสอน ในสาขาวิชาที่ตนเองเข้าศึกษา และเพื่อสร้างความเข้าใจถึงแนวทางการประพฤติ ปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานศึกษา ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ โดยทางวิทยาลัยฯ ได้มีการตั้งจุดตรวจคัดกรองทั้งสิ้น ๒ จุด ตลอดจนมีจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์ ก่อนเข้าบริเวณหอประชุมโดมใหญ่ ซึ่งเป็นพื้นที่ของการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ (ปวช.๑) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๑ (ปวส.๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในครั้งนี้