ประกาศฯแนวทางการปฏิบัติการฝึกงานนักศึกษาในวิกฤตการณ์ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

ประกาศฯแนวทางการปฏิบัติการฝึกงานนักศึกษาในวิกฤตการณ์ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ระหว่างปิดภาคเรียน ในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 รวมไปถึงมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19