โครงการผลิตอาชีวพันธุ์ใหม่ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

โครงการผลิตอาชีวพันธุ์ใหม่ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ปรึกษาโครงการผลิตอาชีวพันธุ์ใหม่ ตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐

และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย เข้าสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview ) สภาพการดำเนินงาน การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในการเข้าสัมภาษณ์ครั้งนี้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยนายวิเชียร กำทอง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และนายสุรพงศ์ กันตะบุตร ครู แผนกวิชาช่างอากาศยาน เป็นผู้ให้ข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี เพื่อให้บุคลากร ได้เรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ เสริมสร้างสมรรถนะพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน ให้มีความสอดคล้อง กับความต้องการของสถานประกอบการ มีความเป็นสากลเหมาะสมกับประเทศไทย การสัมภาษณ์ดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาคารวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี