พบปะ นักศึกษา ปวส.๑

พบปะ นักศึกษา ปวส.๑

นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำคณะครู ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้ง ๘ ท่าน ขึ้นกล่าวแนะนำตัวและพบปะนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๑ (ปวส.๑) อีกทั้งได้แสดงวิสัยทัศน์ด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างความเป็นกันเองระหว่างนักศึกษากับครูผู้สอน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริเวณลานหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี