โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี สู่คุณภาพตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๖๓”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี สู่คุณภาพตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๖๓”

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและวิทยากรบรรยาย “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี สู่คุณภาพตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๖๓” แก่คณะผู้บริหาร ครู ของสถานศึกษาในกลุ่ม วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ๑๔ แห่ง ๙ จังหวัด ในการนี้ นายชารินทร์ ลาฤทธิ์ หัวหน้าศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี ระดับจังหวัดอุบลราชธานี นายทรงศักดิ์ สัตนาโค หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมเป็นคณะวิทยากร พร้อมทั้ง นางสาวสกลสุภา สุนทร เจ้าหน้าที่ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี ระดับจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวปวรวรรณ นามขุนทอง เจ้าหน้าที่สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นทีมผู้ช่วยวิทยากรระหว่างวันที่ ๓ – ๕ เมษายน ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป