สอจ.อุบลฯ ร่วมเสวนากรณีศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ

สอจ.อุบลฯ ร่วมเสวนากรณีศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมเสวนากรณีศึกษาสภาพปัญหา การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ ตามโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ในการนำเสนอปัญหาการจัดการอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธรและอำนาจเจริญ ทั้งภาครัฐและเอกชน และเสวนาเสนอแนวทางการแก้ไขเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ในการนี้ ได้รับเกียรติ จาก ดร. ณหทัย ทิวไผ่งาม ประธานคณะทำงานด้านการส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดร.ธนกร ไชยกุล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยโสธร รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช ผู้บริหารและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันการศึกษาและองค์การมหาชน ดร.มงคลรัตน์ ปิยะนันท์ ประธานอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นายสำรวย โพธิ์ไทรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ นายสมปอง ทองศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เป็นผู้ร่วมเสวนา ณ ห้องประชุมศรีพรหมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุม และรับฟังการเสวนาอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ ในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ เพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา กระบวนการเรียนการสอน และสื่อการสอน ให้ได้มาตรฐานสากล ต่อไป