ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

  • ประวัติสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2480 ชื่อเดิมคือโรงเรียนช่างไม้อุบลราชธานี รับนักเรียนที่สำเร็จชั้นประถมปีที่ 4 เข้าเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษาชั้นต้น 3 ปี

พ.ศ. 2498 กรมอาชีวศึกษาอนุมัติให้รวมโรงเรียนช่างไม้ ช่างโลหะ และช่างตัดผม เข้าเป็นโรงเรียนเดียวกันแล้วเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงเรียนการช่างอุบลราชธานี

พ.ศ. 2501 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง โดยรับผู้สำเร็จชั้นประโยคมัธยม    อาชีวศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อหลักสูตร3 ปี

พ.ศ. 2503 ได้รับการคัดเลือกจากกรมอาชีวศึกษาให้อยู่ใน โครงการช่วยเหลือของสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEATO) รับนักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.3) เข้าเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.6) สายอาชีพ

พ.ศ. 2510 ได้รับการคัดเลือกจาก กรมอาชีวศึกษา ให้อยู่ในโครงการช่วยเหลือของโครงการเงินกู้   เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาของรัฐบาลไทย

พ.ศ. 2514 กรมอาชีวศึกษาอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงเรียนเทคนิคอุบลราชธานี

พ.ศ. 2519 ได้รับการยกฐานะเป็น วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

พ.ศ. 2524 มีการคัดเลือกและประกาศของกรมอาชีวศึกษา ให้วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี      เป็นสถานศึกษาดีเด่นของกรมอาชีวศึกษาประจำปี 2525

พ.ศ. 2536 เปิดสอนหลักสูตร ปทส.สาขาเครื่องกล วิชาเอกเทคนิคยานยนต์

พ.ศ. 2537 เปิดสอนหลักสูตร ปทส.สาขาเทคนิคการผลิต วิชาเอกเครื่องมือกล

พ.ศ. 2538 เปิดสอนระบบทวิภาคีและระบบสะสมหน่วยกิตในระดับ ปวช. ระบบทวิภาคีเปิดสอน แผนกวิชาช่างยนต์, ช่างเชื่อม, และช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสะสม เปิดสอน แผนกวิชาช่างยนต์, ช่างกล,   ช่างเชื่อม, ช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และช่างก่อสร้าง

พ.ศ. 2540 เปิดสอนภาคสมทบ ระดับ ปวช. และ ปวส.

พ.ศ. 2541 เปิดสอนระดับ ปวส. จาก ม.6 ทุกแผนกวิชาช่าง

พ.ศ. 2543 เปิดสอนระดับ ปวส. สายตรงเรียนระบบทวิภาคี ทุกแผนก

พ.ศ. 2546 เปิดสาขาแมคคาทรอนิกส์ และสาขาการติดตั้งและควบคุม ระดับ ปวส. จาก ปวช. สายตรง

พ.ศ. 2547 เปิดสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ ปวส.

พ.ศ. 2548 เปิดสาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวส. ม.6

  • ขนาดและที่ตั้ง

ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มีพื้นที่ 84 ไร่ 3 งาน

ตั้งอยู่เลขที่ 5 ถนนแจ้งสนิท  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเลขโทรศัพท์ (045) 255047, 254529,262566  หมายเลขโทรสาร (045) 261077

http://www.utc.ac.th