ตารางการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาระยะสั้น ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2562

ตารางการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาระยะสั้น ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2562

ตารางกำหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 9 -13 ธันวาคม 2562

 

ดาวน์โหลดตาราง สูติบัตร ภาค