ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

นายนิยม  แสงวงศ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

                                                                                                         

นายมนตรี  สุริยพันตรี                                      นายทวีศักดิ์  บุตรจันทร์                                                                                                                 นายสุวิชา  มั่นยืน                                             นายไวพจน์  ศรีธัญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัยพยากร          รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                                                                                                   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ             รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา