ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน ระดับปวส. ภาคเรียนที่2/62(ฉบับแก้ไข)

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน ระดับปวส. ภาคเรียนที่2/62(ฉบับแก้ไข)

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน ระดับปวส. ภาคเรียนที่2/62(ฉบับแก้ไข)

ประกาศการกำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา

ระดับปวส.1

1.ปวส.1สชย.(ม.6)

2.622.ปวส.1สชผ.(ม.6)

2.623.ปวส.1สชล.(ทวิ)

2.624.ปวส.1สชล.(ม.6)

2.625.ปวส.1สชฟ.(ม.6)

2.626.ปวส.1สชอ.(ม.6)

2.627.ปวส.1ซอฟต์แวร์(ม.6)

2.628.ปวส.1เครือข่าย(ม.6)

2.629.ปวส.1มัลติ(ม.6)

2.6210.ปวส.1โทรคมนาคม(ม.6)

2.6211.ปวส.1สชส.(ม.6)

2.6212.ปวส.1สชถ.(ทวิ)

2.6213.ปวส.1สชถ.(ม.6)

2.6214.ปวส.1สชธ.(ม.6)

2.6215.ปวส.1บช.(ม.6)

2.6216.ปวส.1สารสนเทศIT(ม.6)

2.6217.ปวส.1อากาศยาน(ม.6)

ระดับปวส.2

1.ปวส.2สชย.(ทวิ)

2.622.ปวส.2สชย.(ม.6)

2.623.ปวส.2สชผ.(ทวิ)

2.624.ปวส.2สชผ.(ม.6)

2.625.ปวส.2สชล.(ม.6)

2.626.ปวส.2สชฟ.(ทวิ)

2.627.ปวส.2สชฟ.(ม.6)

2.628.ปวส.2สชอ.(ทวิ)

2.629.ปวส.2สชอ.(ม.6)

2.6210.ปวส.2เครือข่าย(ม.6)

2.6211.ปวส.2ซอฟต์แวร์(ม.6)

2.6212.ปวส.2มัลติมีเดีย(ม.6)

2.6213.ปวส.2โทรคมนาคม(ทวิ)

2.6214.ปวส.2โทรคมนาคม(ม.6)

2.6215.ปวส.2สชส.(ทวิ)

2.6216.ปวส.2สชส.(ม.6)

2.6217.ปวส.2สชถ.(ม.6)

2.6218.ปวส.2สชธ.(ทวิ)

2.6219.ปวส.2สชธ.(ม.6)

2.6220.ปวส.2บช.(ม.6)

2.6221.ปวส.2สารสนเทศIT(ม.6)

2.6222.ปวส.2อากาศยาน(ม.6)2.62