วท.อุบลฯ จัดโครงการอบรมนักศึกษาวิชาทหารจราจร ชั้นปีที่ ๑ และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักศึกษาวิชาทหาร “ชุดอาสาจราจร” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วท.อุบลฯ จัดโครงการอบรมนักศึกษาวิชาทหารจราจร ชั้นปีที่ ๑ และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักศึกษาวิชาทหาร “ชุดอาสาจราจร” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมนักศึกษาวิชาทหารจราจร ชั้นปีที่ ๑ และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักศึกษาวิชาทหาร “ชุดอาสาจราจร” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซึ่งดำเนินโครงการระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๖ โดยมี นายเจริญพร เจตอธิการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา นางสาวศวิตา แสงงาม ครูที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาวิชาทหาร พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง นำนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ มาบรรยายให้ความรู้ในการอบรม ทั้งนี้เพื่อเพิ่มทักษะองค์ความรู้เรื่องวินัยจราจร ความมีระเบียบ วินัย และฝึกความเป็นผู้นำในการจัดการจราจรของนักศึกษาวิชาทหาร พร้อมนำความรู้ไปปฏิบัติได้ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีต่อไป