การตรวจประเมินเพื่อรองรับคุณภาพรับรองเป็นสถาบันฝึกอมรบนายช่างกล วันที่ 3

การตรวจประเมินเพื่อรองรับคุณภาพรับรองเป็นสถาบันฝึกอมรบนายช่างกล วันที่ 3

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายสุวิชามั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ดร.ทิพวรรณ สายพิณ หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และนายอภิสิทธิ์ พรมดอน หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน นำคณะครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพเพื่อรับการรับรองเป็นสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน (Approved Maintenance Training Organisation : AMTO) จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (The Civil Aviation Authority of Thailand : CAAT) ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งวันนี้เป็นวันที่ ๓ กิจกรรมวันนี้เป็นการสรุปภาพรวมการประเมินจากคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้ให้คำแนะนำในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาให้สาขาวิชาช่างอากาศยานสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อตรวจประเมินเอกสารหลักฐานและตรวจสถานที่ (Onsite) ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ได้มาตรฐานตามกฎข้อบังคับของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ก่อนได้รับการรับรองเป็นสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดินต่อไป