การประชุมเรื่อง การประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ผ่านระบบออนไลน์

การประชุมเรื่อง การประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเรื่อง การประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องศูนย์วิทยฐานะและพัฒนาครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี Ubon Ratchathani Technical College of Academic for Teacher and Personnel Development Center (ATD Center) โดยมีนายบัณฑิตย์ เหลาทอง หัวหน้าศูนย์วิทยฐานะและพัฒนาครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี Ubon Ratchathani Technical College of Academic for Teacher and Personnel Development Center (ATD Center) หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้าหมวดวิชา คณะครู เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์อย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ให้แก่คณะครูได้เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป