ประชุมบททวน TPM และ CM

ประชุมบททวน TPM และ CM

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมทบทวน Training Procedure Manual : TPM และ Course Manual : CM ณ ห้องเรียนTheory Room ๒ อาคาร ๖ ชั้น ๒ แผนกวิชาช่างอากาศยาน พร้อมด้วย นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมการแก้ไขที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย Civil Aviation Authority of Thailand : CAAT ต่อไป