สอจ.อุบลฯ เข้าตรวจการใช้จ่ายเงินอุดหนุนประจำปีของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน

สอจ.อุบลฯ เข้าตรวจการใช้จ่ายเงินอุดหนุนประจำปีของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประธานคณะกรรมการ ให้เกียรติเข้าตรวจการใช้จ่ายเงินอุดหนุนประจำปี ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประกอบด้วย นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำ นวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายชารินทร์ ลาฤทธิ์ หัวหน้าสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี นายคารมย์ แก้วกันยา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และนางกัลยกร อมรคำตัน ครูแผนกวิชาการบัญชี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมในการดำเนินการในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการขอรับและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ และการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนที่ทางราชการกำหนด