การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบัวแดง โดยมีนายสุรพล สายพันธ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานกรรมการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม มีคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี การเปิดหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิต ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ และการรับการประเมินเพื่อพิจารณาออกใบรับรองสถาบันฝึกอบรมด้านนายช่างภาคพื้นดิน จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๘ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการต่างๆภายในสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป