การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) นโยบายที่ ๖ ปฏิรูปกลุ่มวิทยาลัยเกษตรและประมง ตามนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) นโยบายที่ ๖ ปฏิรูปกลุ่มวิทยาลัยเกษตรและประมง ตามนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ/เลขานุการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) นโยบายที่ ๖ ปฏิรูปกลุ่มวิทยาลัยเกษตรและประมง ตามนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นิติ นาชิต ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้เพื่อจัดทำข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปกลุ่มวิทยาลัยเกษตรและประมงต่อไป