รายการทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน สำหรับใช้ในการแข่งขัน ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 – 2563

รายการทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน สำหรับใช้ในการแข่งขัน ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 – 2563

รายการทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน สำหรับใช้ในการแข่งขัน ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 – 2563