แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยอาชีวศึกษาภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้จัดการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา  2562  ระหว่างวันที่  9 – 13  ธันวาคม  2562  ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ดาวน์โหลดคำสั่ง คำสั่ง อศจ. ประชุมองค์การฯ2562