ข้อมูลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ข้อมูลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ข้อมูลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

รายชื่อทักษะวิชาชีพที่ทำการแข่งขันระดับชาติ

1.ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ (ระดับ ปวช.)  กติกา (คลิก)

2.ทักษะการจัดการระบบเครือข่าย (ระดับ ปวส.) กติกา (คลิก)

3.ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ (ปวช. หรือ ปวส.) กติกา (คลิก)