วันที่(๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่(๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่ (๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด งานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพและสมาชิกองค์การฯ ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพในการเป็นผู้นำ แสดงความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในการทำกิจกรรมส่งผลให้มีการพัฒนาตนเองในทุกด้าน โดยใช้สถานที่ในการจัดประชุมองค์การ และการแข่งขันทักษะฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ และโรงแรมเนวาด้า แกรนด์ การจัดงานในวันนี้มีผู้บริหาร ครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกว่า ๒๐ แห่ง ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้