วท.อุบลฯ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกรภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๖ ผ่านระบบ Zoom Meeting

วท.อุบลฯ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกรภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๖ ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๖ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม โดยมี นายกิตติพงศ์ จันทร์งาม หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน นายวราวุฒิ วงศ์ชาลี และนายหลักชัย เล็กเมฆา ครูแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้การเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๖ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐ และสอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไป