นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชาติ

นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชาติ

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์๒๕๖๕ นายอดิศักดิ์ แหวนวงษ์ ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ นำนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๒ ได้แก่ นายบรรลือ คำเติม และนายพิตตินันท์ ระยับศรี เข้าร่วมการแข่งขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดน่าน และอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีเป็นอย่างยิ่ง