รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นิเทศการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ณ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นิเทศการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ณ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายคารมย์ แก้วกันยา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน นายชนะ สุทธิประภา ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ดำเนินการนิเทศการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ณ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ทั้งนี้เพื่อนิเทศให้คำปรึกษา กำกับติดตามการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ครูใช้ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพของตน และเป็นไปตามเป้าหมายของการศึกษาต่อไป