เตรียมความพร้อมการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.๓, ปวส.๒ และระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เตรียมความพร้อมการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.๓, ปวส.๒ และระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓

(ข่าว ปชส.วท.อบ. วันนี้)วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เป็นประธานในการประชุม ครู อาจารย์ เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา
ระดับ ปวช.๓, ปวส.๒ และระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการ
วัดผลและประเมินผลในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ทันต่อการจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียน
เฉลี่ยสะสมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA) ทันตามกำหนดเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากำหนด
ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี